500 zł na dziecko po rozwodzie – wyjaśnienia ministerstwa

Program 500+ ma jeszcze pewne niedoskonałości. Wynika to z faktu, iż został on wprowadzony stosunkowo szybko i ustawodawca nie przewidział dokładnie konsekwencji określonych sytuacji. Jedną z takich sytuacji jest rozwód, w związku z którym opieka nad dzieckiem przechodzi na jednego z rodziców, stosowana jest instytucja opieki naprzemiennej bądź też ze względu na długi konflikt między rodzicami, status opieki nad dzieckiem nie zostaje dokładnie ustalony. Co o tym mówi ministerstwo?

Definicja rodziny a 500+

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie programu 500 zł na dziecko po rozwodzie, wypowiedziało się dniu 12 kwietnia 2016 r. Była to odpowiedź na interpelację numer 1870. Ministerstwo powołało się w swoim piśmie na ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, z dnia 11 lutego 2016 roku. Art. 4 ust. 2 tej ustawy mówi o tym, że świadczenie 500+ otrzymuje ojciec, matka, opiekun faktyczny lub opiekun prawny dziecka. Świadczenie 500+ (zwane w ustawie świadczeniem wychowawczym) przysługuje w kwocie 500 złotych w miesiącu na dziecko w rodzinie.

Jeśli chodzi o to, w jaki sposób można definiować rodzinę i osoby, które wchodzą w jej skład, mówi o tym art. 2 ust. 16 tejże ustawy. W skład rodziny wchodzą zatem małżonkowie, rodzice dzieci, opiekunowie faktyczni dziecka oraz zamieszkujące z takimi osobami i pozostające na ich utrzymaniu dzieci, które nie przekroczyły wieku 25 lat lub też przekroczyły ten wiek, ale ze względu na niepełnosprawność przysługują im określone w odpowiednich ustawach świadczenia.

W związku z tym rodzic lub opiekun dziecka może wystąpić z wnioskiem o świadczenie 500+, gdy dziecko pozostaje na jego utrzymaniu i wspólnie z nim zamieszkuje. Ma to swoje konsekwencje dla osób znajdujących się po rozwodzie. Zdarza się, że tylko jedno z rodziców dostaje prawo do wychowywania dziecka. Wówczas sprawa świadczenia 500+ po rozwodzie jest prosta. To świadczenie otrzymuje osoba faktycznie sprawująca władzę rodzicielską nad dzieckiem i zamieszkująca z nim wspólnie. Problem pojawia się przy sprawowaniu opieki naprzemiennej.

Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Od niedawna można spotkać się z pojęciem opieki naprzemiennej. Kwestie świadczenia 500 plus po rozwodzie zostały także w tym przypadku uregulowane przez właściwy przepis ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Konkretnie mowa jest tutaj o art. 2 ust. 16 tejże ustawy, który wskazuje, że jeśli na podstawie orzeczenia sądu dziecko będzie się znajdowało pod naprzemienną opieką obojga rodziców (np. w związku z rozwodem lub separacją)  dziecko zaliczane jest jako członek rodziny obojga rodziców.

W takim przypadku prawo do świadczenia 500+ przysługuje odpowiednim rodzicom w proporcjonalnej wysokości do okresu sprawowania opieki nad tym dzieckiem. W praktyce decydują o tym odpowiednie samorządy na podstawie otrzymanej przez nie dokumentacji. Nie jest to rozwiązanie doskonałe, ale w praktyce wiele samorządów radzi już sobie w tej kwestii, ze względu na funkcjonowanie programu 500+ już od kilkunastu miesięcy.

Czytaj więcej: http://program500plus.net.pl

Rate this post

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *